Sửa lỗi 0x00000709 0x0000011b khi share máy in qua mạng LAN

Sửa lỗi 0x00000709 0x0000011b khi share máy in qua mạng LAN

Sửa lỗi 0x00000709  0x0000011b khi share máy in qua mạng LAN
Sửa lỗi 0x00000709 0x0000011b khi share máy in qua mạng LAN
Sửa lỗi 0x00000709  0x0000011b khi share máy in qua mạng LAN
Sửa lỗi 0x00000709 0x0000011b khi share máy in qua mạng LAN

1/ Sửa lỗi 11b

  • Chạy file xx11b trên máy chủ và khởi động lại máy là xong

2/ Sửa lỗi 00709

Chạy file Fix printer bằng quyền administrator

Copy 3 file trong Spooler64 vào C:\Windows\system32

Vào services start spooler

Download Sửa lỗi 0x00000709 0x0000011b

5/5 - (3 bình chọn)